A-05
Urban Communities and Communitarian Ideals

Session Organizer:
José A. Ruiz San Roman
Friday, 3 July 2015: 2:15 PM-3:45 PM
CLM.3.05 (Clement House)
none
Citizens' Giving Behavior in Urban China: Findings from Beijing, Guangzhou and Kunming
Tao Lin, Peking University; Kinman Chan, The Chinese University of Hong Kong; Jiangang Zhu, Sun Yat-Sen University; Terence Yuen, The Chinese University of Hong Kong